รายงาน… ทฤษฎีหญ้าแฝก

ขายหญ้าแฝก ทุกจังหวัด พร้อมบริการรับปลูกหญ้าแฝกทั่วไทย โดยทีมงานมืออาชีพ ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ย่างพระบาทที่ยาตรา ผลพลอยได้จากหญ้าแฝก

รากหญ้าแฝก นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และนำไปปลูก เพื่อเป็นปราการป้องกันการชะล้างหน้าดินแล้ว ยังสามารถนำส่วนอื่นๆ ของแฝก ไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น กลุ่มแฝกหลวง ของกลุ่มแม่บ้านที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก และ รับปลูกหญ้าแฝก ทั่วไทย พร้อมบริการจัดส่งฟรี ถ้าเข้าเงื่อนไข

“ย่างพระบาทที่ยาตรา” หญ้าแฝกแก้ดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงการสูญเสียหน้าดินที่มีประโยชน์ ต่อการเพาะปลูก จึงทรงพยายามหาทางแก้ไข โดยได้ทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” พืชมหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษป้องกัน การชะล้างพังทลายของดิน และยังสามารถรักษาความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ได้ ติดตามจากสารคดี ชุดย่างพระบาทที่ยาตรา

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก และ รับปลูกหญ้าแฝก ทั่วไทย พร้อมบริการจัดส่งฟรี ถ้าเข้าเงื่อนไข

หญ้าแฝก ต้นหญ้าของพ่อ

หญ้าแฝก ต้นหญ้าของพ่อ

ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม…”
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงครองราชย์ ๖๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐ เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน

ปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก และ รับปลูกหญ้าแฝก ทั่วไทย พร้อมบริการจัดส่งฟรี ถ้าเข้าเงื่อนไข

ต้นแบบหญ้าแฝกแกล้งดินดาน

ในอดีต อำเภอห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความทุระกันดาร พื้นดินไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ด้วยพระอัฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทำให้ดินดานเหล่านั้น แปรเปลี่ยนกลายเป็นดินดี

เนรมิตดินดีด้วย “หญ้าแฝก”

เมื่อปี 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มีพระราชดำรัสให้นำหญ้าแฝกมาปลูกทดลองเพื่อพัฒนาดินดานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นการแก้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างได้ผล และองค์ความรู้ดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั่วประเทศ

หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์

การชะล้างพังทลายของหน้าดิน เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชดำริให้นำ ”หญ้าแฝก” มาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

“ทุกคนควรจะได้สนใจ สังเกต ศึกษาเรื่องราวบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับตัวเองให้มาก อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กน้อย เช่น ต้นหญ้า ซึ่งถ้าศึกษาพิจารณาให้ดีก็จะเกิดปัญญาได้ หญ้านั้น มีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืช ซึ่งเป็นโทษ และหญ้าที่มีคุณอย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะมีรากที่หยั่งลึกและแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนา ทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี…”

ใจความตอนหนึ่งของ พระบรมราโชวาท ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2540 แสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในสิ่งที่อยู่รอบๆ พระองค์ ไม่เว้นแม้แต่พืชอย่างหญ้าแฝก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ทำการศึกษา ทดลอง และดำเนินการปลูกหญ้าแฝก

เมื่อศึกษาก็จะพบว่า คุณสมบัติของหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดิน และรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรนำมาทดลองปลูก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และการปลูกต้องปลูกตามลักษณะของภูมิประเทศ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้นำมาทดลองปลูก มีการต่อยอดพัฒนาเทคนิควิธีการปลูกหญ้าแฝก และอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ต่อมาได้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ โดยการปลูกในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลาย ของดิน และช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาอีก

โครงการหญ้าแฝก ตามพระราชดำริ เป็นทฤษฎีป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เป็นการสร้างความสมดุลให้กับป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศที่โด่งดังไปทั่วโลก

จนเมื่อปี 2536 IECA ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล International Erosion Control Association’s International Merit Award แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในปีเดียวกันนี้ ธนาคารโลกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “รากหญ้าแฝกชุบสำริด” เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะ นักอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ “หญ้าแฝก”

ปัจจุบัน หญ้าแฝกทำหน้าที่เสมือนกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ช่วยพลิกฟื้นสู่ความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สมตามพระราชประสงค์

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก และ รับปลูกหญ้าแฝก ทั่วไทย พร้อมบริการจัดส่งฟรี ถ้าเข้าเงื่อนไข

ประเภทของหญ้าแฝก มี 2 ประเภท คือ หญ้าแฝกลุ่ม กับ หญ้าแฝกดอน

ประเภทของหญ้าแฝก มี  2 ประเภท คือ หญ้าแฝกลุ่ม กับ หญ้าแฝกดอน

บรรยาย ประเภทของหญ้าแฝก โดยวิทยากรที่ ศูนย์ประสานงานโครงการในพระราชดำริเพื่อความมั่นคง ศปร.ศบท